Ngày 30 Tháng 11 Năm 2023 / Thời gian 18:29

Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

20/10/2022 - 105358 Lượt xem

Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương.

Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND gồm 3 Chương và 30 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2022.

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây

 

14-10-2022_QDi.pdf

14-10-2022_1QD.pdf