Ngày 01 Tháng 03 Năm 2024 / Thời gian 01:51

Mục tiêu và định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2022 - 190565 Lượt xem

Giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp về giá trị gia tăng đạt 15,2%/năm và về giá trị sản xuất đạt khoảng 15%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) năm 2025, đạt khoảng 452 nghìn tỷ đồng và đóng góp 59,2% trong cơ cấu GRDP của tỉnh

Giai đoạn đến năm 2025, tập trung phát triển một số ngành như: công nghiệp cơ khí chế tạo máy móc thiết bị và gia công kim loại; công nghiệp sản xuất thiết bị điện, điện tử; công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo; công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất và lắp ráp điện tử; công nghiệp hoá chất; phát triển ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Giai đoạn sau năm 2025, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chú trọng khâu thiết kế, tạo mẫu sản phẩm; khẳng định vị thế các ngành công nghiệp hỗ trợ Hải Dương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước...; phát triển ngành công nghiệp môi trường, ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng.

Định hướng phát triển công nghiệp Hải Dương là phát huy tối đa những tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong giai đoạn tới; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến và tạo cơ hội tham gia thị trường quốc tế; lựa chọn phát triển các ngành công nghiệp, các sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, tiêu tốn ít tài nguyên, thân thiện môi trường, tăng nhanh hàm lượng khoa học, công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa hoá trong sản phẩm công nghiệp.

Để đạt được những mục tiêu trên, ngành công nghiệp Hải Dương cần thực hiện tốt các giải pháp như sau:

- Tăng cường đào tạo, phát triển nhân lực; đầu tư phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp; thực hiện tốt cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, hiệu quả sử dụng đất công nghiệp. Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, các hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư, kinh doanh thương mại.

- Chú trọng xây dựng quan hệ liên kết phát triển giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Ưu tiên nguồn ngân sách tỉnh cho hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp; nâng cao năng lực quản lý, đầu tư bên trong khu, CCN.

- Thực hiện triển khai hiệu quả hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp; nâng cao năng lực quản lý điều hành, sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn, sản xuất sạch trong công nghiệp; phát triển công nghiệp nông thôn,...

- Khuyến khích, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng; thu hút các nguồn vốn xã hội hóa cho phát triển hạ tầng khu, CCN đã có quy hoạch.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng phát triển công nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực có kỹ thuật, nhất là lao động kỹ thuật cao cho phát triển sản xuất công nghiệp.

- Thường xuyên tiến hành việc đánh giá hiện trạng môi tr­ường đối với các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất hiện có.

- Phát triển công nghiệp phải gắn với công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; tăng cư­ờng công tác quản lý trong công tác kiểm tra, kiểm soát về xả thải của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

- Thực hiện việc đầu tư đổi mới công nghệ theo phương thức: hiện đại hóa từng phần, từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất, đặc biệt các công đoạn có tính quyết định đến chất lượng sản phẩm; đối với các dự án đầu tư mới cần cân nhắc, lựa chọn áp dụng công nghệ phù hợp, không sử dụng công nghệ và thiết bị lạc hậu, đã qua sử dụng.

- Liên doanh, liên kết cùng triển khai dự án phát triển các sản phẩm công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, thay thế nhập khẩu hoặc hướng về xuất khẩu.

- Xây dựng và triển khai các dự án phát triển công nghiệp quy mô vùng, nhất là các dự án lớn liên quan đến các tỉnh lân cận nhau, ưu tiên các dự án phát triển công nghiệp có hàm lượng vốn và khoa học công nghệ cao.

Nguồn: Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương