Ngày 01 Tháng 03 Năm 2024 / Thời gian 00:21

Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày 11 Tháng 09 Năm 2022 - 87861 Lượt xem
 Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 08/8/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 19/8/2022 để triển khai thực hiện.
         Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/ĐU, ngày 26/8/2022 Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
          Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao cùng các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.
          Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương năm khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
          Qua mỗi chuyên đề, từng đảng viên, công chức, người lao động đã nắm vững hơn những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.
          Trên cơ sở các nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị lần này, trong thời gian tới Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra./.
Nguồn: http://sogtvt.haiduong.gov.vn/