Ngày 30 Tháng 11 Năm 2023 / Thời gian 19:00
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 Ngành Giao thông vận tải
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 Cơ quan Sở Giao thông vận tải
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách Trung ương năm 2022 của Sở Giao thông vận tải
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai tình hình dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ 6 tháng đầu năm 2023
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai tình hình dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ qúy I năm 2023
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai tình hình dự toán ngân sách Nhà nước Qúy I năm 2023 Sở Giao thông vận tải
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai tình hình dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 Sở Giao thông vận tải
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2023
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Cơ quan Sở Giao thông vận tải

Nội dung tóm tắt

Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2022 Ngân sách Trung ương